You are here: Home Korisnost shema terapije

Korisnost shema terapije

 

Sve veći broj studija potvrđuju da je Shema terapije izuzetno efikasna u tretiranju različitih vrsta poremećaja, uključujući i poremećaje ličnosti. Glavne studije ishoda Shema terapije pokazuju da mnogi pacijenti sa graničnim poremećajem ličnosti pokazuju pun oporavak u celokupnom rasponu simptoma.

U jednoj od pomenutih studija ishoda Shema terapija se pokazala kao više nego dvostruko uspešnija od jednog tradicionalnog i široko korišćenog pristupa. Shema terapija pokazala se kao superiornija i u sledećim tačkama:

  • Dostizanje punog oporavka
  • Smanjivanje simptoma kod graničnog poremećaja ličnosti
  • Smanjivanje generalne psihopatološke disfunkcionalnosti
  • Manji broj onih koji odustaju od terapije
  • Manji trošak za državu koja plaća lečenje
  • Pozitivnije ocenjen terapijski odnos i od strane klijenata i od strane terapeuta

Shema terapija je prilagođena radu sa brojnim psihijatrijskim problemima, pa su tako opisani i istraženi i različiti modaliteti. Iako je efikasnost rada sa modalitetima dokazana samo kod Graničnog poremećaja ličnosti, pacijenti smatraju da je konceptualizaciju u terminima modaliteta veoma koristan koncept.

Shema terapija se razvila i danas se njome mogu tretirati deca i adolescenti, parovi i grupe. Iako su istraživanja još uvek u začetku, inicijalni nalazi pokazuju da je Shema terapija veoma efikasna u tretmanu grupa pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti. Grupna Shema terapija ima još veći ishod sa 0% odustajanja (napuštanja grupe i terapije) i 94% oporavaka tokom osmomesečnog perioda.

Shema terapija veoma je popularna među terapeutima koji je procenjuju kao zaista integrativnu i veoma korisnu za klijente. Evaluacije sa naših radionica pokazuju da terapeuti različitih orjentacija (Kognitivno-Bihejvioralni, Geštalt, Psihonalitički, Telesni, Psihodramski i Transakcioni psihoterapeuti) procenjuju Shema terapiju kao integrativnu, korisnu i lako uklopivu u njihove pristupe i praksu.

Shema terapija je povezana i sa većim zadovoljstvom klijenata što je korisno i značajno kako za njih tako i za terapute. 

Glavne studije

Dickhaut V. & Arntz A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: a pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(2):242-251.

Farrell, J.M., Shaw, I.A. & Webber, M.A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40 (2), 317-328.

Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Dirksen, C., van Asselt, T., Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of Schema-focused Therapy vs Transference-focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63(6), 649–658.

Nadort, M., Arntz, A., Smit, J., Giesen-Bloo, J., Eikelenbooma, M., Spinhoven,P., vanAsselt, T., Wensing, M. & vanDyck, R. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. Behavior Research and Therapy, 47, 11, 961-973

Spinhoven, P., van Dyck, R., Giesen-Bloo, J., Kooiman, K. & Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transferance-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104-115.