You are here: Home Kako postati Shema terapeut?

Kako postati Shema terapeut?

 

Uputstva Internacionalnog društva za Shema terapiju (ISST)  

Zahtevi za prijem na trening:

Obrazovanje, licenca ili dozvola za rad: Na trening mogu da apliciraju kolege koje imaju završen fakultet i dozvolu, licencu ili zakonsku mogućnost da rade u sledećim oblastima: Psihologija, Psihoterapija, Psihijatrija, Socijalni rad, Specijalna edukacija i rehabilitacija. 

Opis treninga 

Svi trening programi akreditovani od strane Internacionalnog društva za Shema terapiju (uključujući i Centar za Shema terapiju Beograd) organizuju 25 didaktičkih – teorijskih i 15 „dijadičkih“ – praktičnih sati koji su neophodni za sertifikat iz Shema terapije. Pored teorijskih i praktičnih sati, edukanti, moraju da imaju i određeni broj sati supervizije, rada na sebi i intervizije. Neophodno je i da imaju određeni broj klijenata sa kojima su koristili Shema terapiju kao i određeni broj seansi – sati rada. Na kraju treninga, svi edukanti imaju finalnu superviziju na kojoj nezavisni procenjivač (neko ko nije bio uključen u edukaciju i nije član centra u kojem se vrši edukacija) ocenjuje snimak seanse na Skali za procenu kompetencija shema terapeuta (Schema therapist competency rating scale – STCRS). Postoji prag (minimalna ocena) koji edukant mora da pređe kako bi dobio preporuku i zvanje shema terapeuta.

U nastavku ćemo prikazati broj sati i zahteve za bazični (Standardni) i napredni nivo edukacije.

 Standardni serifikat

Terapeuti koji završe standardni nivo sertifikovani su da primenjuju Shema terapiju i učestvuju u studijama ishoda. Oni mogu da treniraju i superviziraju druge terapeute na bazičnom nivou, ali samo uz superviziju od strane trenera i supervizora naprednog nivoa. Oni ne mogu da vode trening program, ocenjuju finalne seanse ili nude superviziju težih slučajeva.

Zahtevi za standardni sertifikat su sledeći:

 • 25 didaktičkih sati teorije
 • 15 „dijadičkih“ sati vežbe (Provežbavanje u grupi kroz “fishbowl” vežbe ili Vežba u parovima – dijadama: edukanti provežbavaju tehnike tako što se smenjuju u ulozi klijenta i terapeuta).
 • 20 supervizija (50-60 minuta svaka) uživo ili putem Skajpa (ukoliko su supervizori u inostranstvu)
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Maksimum 3 supervizije od 20 mogu biti posvećene radu na sebi
 • Intervizija
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 2 slučaja, bar 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, drugi mora biti pogodan za rad sa Shema modalitetima.
 • Minimalan broj seansi sa klijentima – 80 seansi
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana
 • Finalna seansa – ocena kompetencija – Jedna studija slučaja i jedna seansa sa minimalnim skorom 4,0 na STCRS.  Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6-9.

 

Napredni sertifikat

Terapeuti koji završe napredni nivo sertifikovani su da rade sa svim klijentima, učestvuju u studijama ishoda i apliciraju za sertifikat supervizora / trenera / nezavisnih procenjivača. Nakon tri godine rada kao sertifikovani shema terapeuti, mogu biti direktori trening programa.

Zahtevi za napredni sertifikat su sledeći:

 • 40 supervizija (50-60 minuta svaka) uživo ili putem Skajpa (ukoliko su supervizori u inostranstvu)
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Maksimum 6 supervizije od 40 mogu biti posvećene radu na sebi
 • Intervizija
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 4 slučaja, bar 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, ostali moraju da budu pogodni za rad sa Shema modalitetima. Od edukanata se očekuje da demonstrirtaju kompetentnost u radu sa nadkompenzujućim,  izbegavajućim i predavajućim modalitetima.
 • Minimalan broj seansi sa klijentima – 160 seansi
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana
 • Finalna seansa – ocena kompetencija – Dve studije slučaja i dve seanse sa minimalnim skorom 4,5 na STCRS.  Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6-9.

[:]