You are here: Home Kako postati Shema terapeut?

Kako postati Shema terapeut?

Uputstva Internacionalnog društva za Shema terapiju (ISST)

 

 1. Zahtevi za prijem na trening za kandidate koji počinju sa treningom 1.9.2021 ili kasnije:

Kako biste ispunili zahteve za otpočinjanje treninga za sertifikaciju iz Individualne Shema Terapije, morate ispuniti sledeća dva kriterijuma:

 

Obrazovanje, licenca ili dozvola za rad: Na trening mogu da apliciraju kolege koje imaju završen fakultet i dozvolu, licencu ili zakonsku mogućnost da rade u sledećim oblastima: Psihologija, Psihijatrija, Socijalni rad, Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Drugi uslov je da imaju zvanje psihoterapeuta odnosno, da su završili edukaciju iz nekog od psihoterapijskih modaliteta koji su prepoznati od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

 

 1. Opis treninga 

Svi trening programi akreditovani od strane Internacionalnog društva za Shema terapiju (uključujući i Centar za Shema terapiju Beograd) nude 25 didaktičkih – teorijskih i 15 „dijadičkih“ – praktičnih sati koji su neophodni za sertifikat iz Shema terapije. Pored teorijskih i praktičnih sati, edukanti, moraju da imaju i određeni broj sati supervizije, rada na sebi i intervizije. Neophodno je i da imaju određeni broj klijenata sa kojima su koristili Shema terapiju kao i određeni broj seansi – sati rada. Na kraju treninga, svi edukanti imaju finalnu superviziju na kojoj nezavisni procenjivač (neko ko nije bio uključen u edukaciju i nije član centra u kojem se vrši edukacija) ocenjuje: 1) snimak/snimke seanse na Skali za procenu kompetencija shema terapeuta (Schema Therapist Competency Rating Scale – STCRS) i 2) konceptualizaciju slučaja na Skali za procenu konceptualizacije slučaja (Schema Therapy Case Conceptualization Rating Scale – STCCRS) i prateće dodatne informacije (Session Recording Background and Information Summary). Postoji prag (minimalna ocena) koji edukant mora da pređe kako bi dobio preporuku i zvanje shema terapeuta.

 

U nastavku ćemo prikazati broj sati i zahteve za bazični (standardni) i napredni nivo edukacije.

 

Standardni serifikat

Terapeuti na ovom nivou su sertifikovani da praktikuju shema terapiju, učestvuju u studijama ishoda, kao i da treniraju druge terapeute na bazičnom nivou, ali samo uz supervizije trenera/supervizora naprednog nivoa i unutar ISST odobrenog trening programa. Nisu kvalifikovani da vode trening program, da ocenjuju seanse ili da pružaju superviziju kod težih slučajeva.

 

Zahtevi za standardni sertifikat su sledeći:

 • Minimum 25 didaktičkih sati  (pokrivaju teorijski deo obaveznog kurikuluma – pogledajte „Naš trening program“)
 • Minimum 15 „dijadičkih“ sati vežbe (Provežbavanje u grupi kroz “fishbowl” vežbe ili supervizirani roleplay u dijadama/manjim grupama – edukanti provežbavaju tehnike tako što se smenjuju u ulozi klijenta i terapeuta).
 • Minimum 20 supervizijskih seansi (50-60 minuta svaka – individualno ili kao konvertovani minuti grupne supervizije). Supervizije se održavaju uživo ili online.
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Preporučuje se, a maksimum 3 supervizije od 20 mogu biti posvećene radu na sebi.
 • Intervizija (sa sertifikovanim shema terapeutom ili shema terapeutom čiji je trening u toku)preporučena je, nije obavezna.
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 2 različita slučaja, najmanje 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, drugi mora biti pogodan za rad sa Shema modovima. Ovaj broj mora biti nadgledan i potvrđen od strane Shema terapeuta – supervizora.
 • Minimalan ukupan broj seansi sa klijentima – 80 seansi, ovaj broj mora biti nadgledan i potvrđen od strane Shema terapeuta – supervizora.
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana.
 • Finalna seansa – ocena kompetencija – Jedna konceptualizacija slučaja i jedna seansa sa minimalnim skorom 4,0 na STCRS i 4,0 na STCCRS. Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6 (ukoliko je ocenjeno), 7-9 i 11 na STCRS.

 

Napredni sertifikat

Terapeuti na ovom nivou su sertifikovani da tretiraju sve pacijente i da učestvuju u studijama ishoda. Individualni shema terapeut naprednog nivoa je kvalifikovan i da aplicira za sertifikaciju kao trener/supervizor kako bi kao sertifikovani shema terapeut, posle odgovarajućeg broja godina prakse (pogledajte druga dokumenta na ISST vebsajtu za specifične detalje) mogao da pruža supervizije, ocenjuje snimke drugih i vodi trening programe.

 

Zahtevi za napredni sertifikat su sledeći:

 • Minimum 25 didaktičkih sati ukupno – nema dodatnih sati po završetku standardne sertifikacije
 • Minimum 15 „dijadičkih“ sati provežbavanja ukupno – nema dodatnih sati po  završetku standardne sertifikacije
 • Minimum 40 supervizijskih seansi (50-60 minuta svaka – individualno ili kao konvertovani minuti grupne supervizije). Supervizije se održavaju uživo ili online.
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Preporučuje se, a maksimum 6 supervizije od 40 mogu biti posvećene radu na sebi.
 • Intervizija (sa sertifikovanim shema terapeutom ili shema terapeutom čiji je trening u toku) – preporučena je, nije obavezna.
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 4 slučaja, najmanje 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, ostali moraju da budu pogodni za rad sa Shema modovima. Od edukanata se očekuje da demonstriraju kompetentnost u radu sa nadkompenzujućim, izbegavajućim i predavajućim modovima. Ovaj broj mora biti nadgledan i potvrđen od strane Shema terapeuta – supervizora.
 • Minimalan ukupan broj seansi sa klijentima – 160 seansi, ovaj broj mora biti nadgledan i potvrđen od strane Shema terapeuta – supervizora.
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana
 • Finalna seansa i konceptualizacija slučaja – ocena kompetencija – Dve konceptualizacije slučaja i dve seanse sa minimalnim skorom 4,5 na STCRS i 4,5 na STCCRS.  Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6 (ukoliko je ocenjeno), 7-9 i 11 na STCRS.

 

Napomena:

 

Jedini tip radionica ili treninga čije Sertifikate ISST prihvata su oni koje je izdao trening program za sertifikaciju odobren od strane ISST-a, a čiji je kurikulum odobren i podučavan od strane ISST sertifikovanih trenera/supervizora povezanih sa tim programom. Naš trening program ispunjava ovaj uslov.

 

Supervizija koja se može računati zarad dobijanja standardne ili napredne akreditacije mora biti urađena od strane supervizora koji je sertifikovan od strane ISST-a i koji održava svoje članstvo u okviru ISST-a kao i svoj sertifikovani status supervizora. Naši supervizori ispunjavaju ovaj uslov.