You are here: Home Kako postati Shema terapeut?

Kako postati Shema terapeut?

 

Uputstva Internacionalnog društva za Shema terapiju (ISST)  

 

Zahtevi za prijem na trening:

Edukaciju mogu da pohađaju kolege koje imaju završen fakultet i zakonsku mogućnost da rade u sledećim oblastima: Psihologija, Psihoterapija, Psihijatrija, Socijalni rad, Specijalna edukacija i rehabilitacija. Drugi uslov je da imaju zvanje psihoterapeuta odnosno, da su završili edukaciju iz nekog od psihoterapijskih modaliteta koji su prepoznati od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Opis treninga 

Svi trening programi akreditovani od strane Internacionalnog društva za Shema terapiju (uključujući i Centar za Shema terapiju Beograd) organizuju 25 didaktičkih – teorijskih i 15 „dijadičkih“ – praktičnih sati koji su neophodni za sertifikat iz Shema terapije. Pored teorijskih i praktičnih sati, edukanti, moraju da imaju i određeni broj sati supervizije, rada na sebi i intervizije. Neophodno je i da imaju određeni broj klijenata sa kojima su koristili Shema terapiju kao i određeni broj seansi – sati rada. Na kraju treninga, svi edukanti imaju finalnu superviziju na kojoj nezavisni procenjivač (neko ko nije bio uključen u edukaciju i nije član centra u kojem se vrši edukacija) ocenjuje snimak seanse na Skali za procenu kompetencija shema terapeuta (Schema therapist competency rating scale – STCRS). Postoji prag (minimalna ocena) koji edukant mora da pređe kako bi dobio preporuku i zvanje shema terapeuta.

U nastavku ćemo prikazati broj sati i zahteve za bazični (Standardni) i napredni nivo edukacije.

 Standardni serifikat

Terapeuti koji završe standardni nivo sertifikovani su da primenjuju Shema terapiju i učestvuju u studijama ishoda. Oni mogu da treniraju i superviziraju druge terapeute na bazičnom nivou, ali samo uz superviziju od strane trenera i supervizora naprednog nivoa. Oni ne mogu da vode trening program, ocenjuju finalne seanse ili nude superviziju težih slučajeva.

Zahtevi za standardni sertifikat su sledeći:

 • 25 didaktičkih sati teorije
 • 15 „dijadičkih“ sati vežbe (Provežbavanje u grupi kroz “fishbowl” vežbe ili Vežba u parovima – dijadama: edukanti provežbavaju tehnike tako što se smenjuju u ulozi klijenta i terapeuta).
 • 20 supervizija (50-60 minuta svaka) uživo ili putem Skajpa (ukoliko su supervizori u inostranstvu)
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Maksimum 3 supervizije od 20 mogu biti posvećene radu na sebi
 • Intervizija
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 2 slučaja, bar 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, drugi mora biti pogodan za rad sa Shema modalitetima.
 • Minimalan broj seansi sa klijentima – 80 seansi
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana
 • Finalna seansa – ocena kompetencija – Jedna studija slučaja i jedna seansa sa minimalnim skorom 4,0 na STCRS.  Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6-9.

Napredni sertifikat

Terapeuti koji završe napredni nivo sertifikovani su da rade sa svim klijentima, učestvuju u studijama ishoda i apliciraju za sertifikat supervizora / trenera / nezavisnih procenjivača. Nakon tri godine rada kao sertifikovani shema terapeuti, mogu biti direktori trening programa.

Zahtevi za napredni sertifikat su sledeći:

 • 40 supervizija (50-60 minuta svaka) uživo ili putem Skajpa (ukoliko su supervizori u inostranstvu)
 • Rad na sebi odvojeno ili kao deo supervizije – Maksimum 6 supervizije od 40 mogu biti posvećene radu na sebi
 • Intervizija
 • Minimalni broj slučajeva sa kojima se koristi Shema terapija – Minimum 4 slučaja, bar 25 seansi sa svakim; jedan klijent mora biti sa dijagnozom (ili karakteristikama) poremećaja ličnosti, ostali moraju da budu pogodni za rad sa Shema modalitetima. Od edukanata se očekuje da demonstrirtaju kompetentnost u radu sa nadkompenzujućim,  izbegavajućim i predavajućim modalitetima.
 • Minimalan broj seansi sa klijentima – 160 seansi
 • Trajanje supervizije – Minimum godinu dana
 • Finalna seansa – ocena kompetencija – Dve studije slučaja i dve seanse sa minimalnim skorom 4,5 na STCRS.  Kandidat mora da ima najmanje ocenu 4,0 na stavkama 6-9.

 

DOWNLOAD DOKUMENATA