You are here: Home Naš trening program

Naš trening program

Treneri:

dr Christina Vallianatou
dr Tijana Mirović 

Nezavisni procenjivač:

dr Igor Nenadić 

Ko može da se prijavi?

Svi koji se prijavljuju na trening moraju da zadovolje sledeće uslove:

 1. Akademsko obrazovanje: Na trening mogu da apliciraju kolege koje imaju završen fakultet i zakonsku mogućnost da rade u sledećim oblastima: Psihologija, Psihoterapija, Psihijatrija, Socijalni rad, Specijalna edukacija i rehabilitacija.
 2. Psihoterapijski trening: Na trening mogu da apliciraju kolege koje su završile ili su na kraju edukacije iz nekog od psihoterapijskih modaliteta koji su prepoznati od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije. 

Kandidati koji apliciraju treba da dostave sledeće:

 • Popunjen prijavni list
 • Curriculum Vitae ili biografiju

Opis kurseva od kojih se trening sastoji 

Trening traje 40 sati (25 „Didaktičkih“ sati teorije i 15 „Dijadičkih“ sati prakse) i podeljen je u tri modula.

I Modul: Uvod u Shema terapiju 14 sati (9 Didaktičkih i 5 Dijadičkih sati)

1.1 Shema Teorija 8 sati: (6 Didaktičkih i 2 Dijadička sata)

 • Sheme, Koping stilovi i Modaliteti
 • Procena: intervjui, imaginacija i testovi
 • Psihoedukacija o dečjim potrebama i pravima
 • Temperamentalni faktori

1.2 Tretman i Konceptualizacija slučaja

 • Pojašnjavanje ciljeva i potreba u terminima shema i / ili modaliteta
 • Konceptualizacija slučaja u terminima shema i / ili modaliteta

2.1 Terapijski odnos6 sati (3 Didaktička i 3 Dijadička sata)

 • Limitirano roditeljstvo
 • Empatička konfrontacija
 • Postavljanje granica

2.2  Terapeutove sheme

 • Nošenje sa preprekama koje nastaju kada se aktiviraju terapeutove sheme
 • Adekvatna upotreba samootvaranja 

II Modul: Tehnike Shema terapije16 sati (10 Didaktičkih i 6 Dijadičkih sati)

3.1 Kognitivne tehnike

(npr. Dnevnici i Fleškartice)

3.2 Iskustvene tehnike

 • Imaginacija i Reskripting u imaginaciji
 • Povezivanje shema i modaliteta sa iskustvima iz detinjstva
 • Limitirano roditeljstvo sa dečjim modalitetima – posebno sa modalitetima Ranjeno i Besno dete
 • Dijalozi sa shemama i modalitetima
 • Empatička konfrontacija i postavljanje granica modalitetima u vezi sa maladaptivnim stilovima prevladavanja
 • Postavljanje granica modalitetima Zahtevajući roditelj i Kritikujući roditelj i konfrontiranje sa njima

3.4 Domaći zadaci i strategije za promenu ponašanja

III Modul: Rad sa specifičnim populacijama10 sati (6 Didaktičkih i 4 Dijadička sata)

4.1 Rad sa poremećajima ličnosti kroz rad sa shema modalitetima

Dodatno: Shema terapija sa drugim Axis-I poremećajima

8 sati (5 Didaktičkih i 3 Dijadička sata)

4.4. Jednodnevne radionice posvećene specifičnim temama kao što su poremećaji ishrane, anksiozni poremećaji i sl.

Preporučena literatura:

 • Arntz, A., & Jacob, G. (2013). Schema Therapy in Practice.West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • Behary, W. T. (2013). Disarming the Narcissist. Oakli: New Harbinger Publications.
 • Farrell, J. M., Reese, N., & Shaw, I. A. (2014). The Schema Therapy Clinician’s Guide. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • Jacob, G., van Genderen, H., & Seebauer, L. (2015). Breaking negative thinking patterns. A Schema Therapy Self-Help i Support Book. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • van Vreeswijk, M. & Broersen, J. (Eds). (2012). The Wiley Blackwell hibook of Schema Therapy.West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • Young, J. E, Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. New York: The Guilford Press.
 • Young, J. E, & Klosko, J. S. (1994). Reinventing Your Life. New York: Penguin.
 • Mirović (2010). Rane maladaptivne sheme – sheme koje prave probleme. Beograd: Zadužbina Irejević
 • Βαλλιανάτου, Χ, & Άνθη, Ε. (2014). Εισαγωγή στη Θεραπεία Σχημάτων. Στο Νέες Τάσεις στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. (Επ: Θ. Χαλιμούρδας & Μ. Χαρίτου-Φατούρου). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

(This is a chapter on Schema Therapy in Greek).