You are here: Home STATUT

STATUT

U skladu sa odredbama članova 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ br.51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 17.09.2017. godine, u Beogradu, usvojen je

 

STATUT UDRUŽENJA

“Центар за схема терапију Београд“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje „Центар за схема терапију Београд“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nevladina, nestranačka, neprofitna asocijacija interdisciplinarno i multidisciplinarno umreženih pojedinaca i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti psihologije, psihoterapije i unapređenja mentalnog zdravlja stanovništva, sa posebnim naglaskom na primeni shema terapiji kao psihoterapijskog modaliteta.

Ciljevi i aktivnosti udruženja

Ciljevi udruženja:

 • Organizacija obrazovanja stručnjaka u oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije;
 • Okupljanje, podsticanje i koordinacija članova Udruženja i promocija shema terapije, psihologije i psihoterapije, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostanstvu;
 • Unapređenje mentalnog zdravlja i promocija zdravih stilova života u oblasti mentalnog zdravlja;
 • Edukativni i preventivni rad u oblasti mentalnog zdravlja sa decom, adolescentima, parovima, grupama i pojedincima;
 • Izdavačka i istraživačka delatnost u oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije. 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se naročito bavi:

 • Organizuje iskustveno-edukativne treninge iz oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije;
 • Organizuje stručne radionice, seminare, preventivne programe, predavanja, javne tribine, studijska putovanja i druge oblike prezentacije rada članova;
 • Podstiče razvoj ličnosti, razvoj kreativnosti i spontanosti i poboljšanje komunikacije pojedinaca i grupa, kroz primenu shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Razvija i podstiče upotrebu shema terapije u različitim oblastima delatnosti;
 • Radi na popularizaciji shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Organizuje, sprovodi i publikuje istraživanja iz oblasti shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Priprema i publikuje knjige, brošure, članke, kao i drugi informativni, edukativni i psihoterapijski materijal iz oblasti shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Sarađuje sa sredstvima informisanja;
 • Sarađuje sa srodnim, specijalizovanim nacionalnim i internacionalnim organizacijama;
 • Sarađuje sa nadležnim državnim institucijama u cilju unapređenja propisa i relevantne zakonske regulative   

 

Naziv i sedište

Naziv udruženja je: Центар за схема терапију Београд

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Svaka punoletna, potpuno poslovno sposobna fizička osoba koja to želi, ispunjava uslove i prihvata ciljeve radi kojih je Udruženje osnovano i odredbe ovog Statuta, može postati članom, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Punoletnost redovnog člana koji je strani državljanin ili osoba bez državljanstva utvrđuje se prema pravu Republike Srbije.

Samo članovi Udruženja imaju pravo glasa i biranja u organe Udruženja u skladu sa Statutom, te pravo da budu birani u organe Udruženja u skladu sa Statutom.

Počasnim članom Udruženja mogu postati lica koja imaju najmanje osamnaest godina, građani su Republike Srbije, ili oni koji vladaju dovoljno dobro srpskim jezikom, dakle  nezavisno od državljanstva, porekla, narodne pripadnosti, boji kože, starosti ili verske pripadnosti i koji prihvate Statut i opšte akte Udruženja.

Počasne članove imenuje Skupština udruženja u skladu sa Statutom.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog bilo kog osnivača.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja
 • ostvaruje druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

 

Član je dužan da:

 • redovno plaća članarinu,
 • se pridržava odredaba ovog Statuta i drugih opšth akata Udruženja,
 • daje predloge, mišljenja i primedbe na rad Udruženja i njegovih organa,
 • aktivno učestvuje  u  izvršavanju  ciljeva  Udruženja  i  doprinosi  ostvarivanju  njegovih aktivnosti,
 • učestvuje u upravljanju poslovima Udruženja,
 • čuva i podiže ugled Udruženja,
 • čuva materijalna dobra i izvršava preuzete obaveza koje mu poveri Skupština ili Zakonski zastupnik.

 

Unutrašnja organizacija

Organi Udruženja su Skupština i Zakonski zastupnik udruženja.

Skupštinu Udruženja čine redovni članovi udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Zakonskog zastupnika, kao i na inicijativu najmanje 25% članova Udruženja.

U slučaju da Zakonski zastupnik ne sazove sednicu u roku od petnaest dana od dana dostave zahteva iz stavke 2. ovog člana, istu će sazvati sami predlagači.

U odluci o sazivanju Skupštine predlagač treba da navede predlog dnevnog rada, te mesto i dan održavanja sednice.

Sednicom rukovodi i predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano za Predsednika Skupštine na početku sednice.

Skupština:

 • usvaja Statut i njegove izmene i dopune;
 • bira i razrešava Zakonskog zastupnika;
 • odlučuje o povezivanju s drugim Udruženjema i statusnim promenama;
 • usvaja plan rada i finansijski plan za sledeću kalendarsku godinu i izveštava o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnji finansijski izveštaj;
 • odlučuje o promeni ciljeva i delatnosti, prestanku rada i raspodeli preostale imovine Udruženja;
 • odlučuje i o  drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o  pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.

 

Rad Skupštine je javan.

 

Skupština, na predlog Zakonskog zastupnika ili najmanje 25% članova, može doneti poslovnik o načinu obavljanja svog rada.

Za vreme Skupštine, u toku sednice vodi se zapisnik, koji mora biti potpisan od strane Predsednika skupštine udruženja i zapisničara.

Zapisničara biraju članovi Skupštine na predlog Predsednika skupštine.

Za donošenje pravosnažnih odluka Skupštine potrebno je da za prihvatanje odluke glasa prosta većina prisutnih članova.

Smatra se da je član prisutan u postupku glasanja i ako nije fizički prisutan, već se pismeno izjasni o tački dnevnog reda putem telefaksa ili elektronske pošte.

Pismeno glasanje mora biti jasno izraženo „za“ ili „protiv“  pojedine tačke dnevnog reda za koju član glasa.

Odluke i zaključci Skupštine Udruženja obavezuju sve njegove članove i sve organe.

Zakonski zastupnik:

 • zаstupа udruženje,
 • odgovarа zа zаkonitost rаdа udruženja,
 • vodi poslove udruženja sаglаsno odlukаmа Skupštine,
 • podnosi Skupštini predlog finаnsijskog plаnа i zаvršnog rаčunа,
 • ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca, i
 • saziva sednice Skupštine Udruženja;
 • podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Udruženja;
 • obаvljа druge poslove u sklаdu sа zаkonom i stаtutom.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Rad Udruženja je javan.

Zakonski zastupnik se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine ili udruženjima koja imaju slične oblasti delovanja, o čemu odluku donosi Skupština. 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 • Udruženje pribavlja sredstva za ostvarivanje ciljeva na sledeće načine:
 • od članarine i upisnina;
 • od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija;
 • od kotizacija za seminare, kurseve, edukativne i praktične radionice, savetovanja, i druge manifestacije i događaje u organizaciji udruženja;
 • prodajom izdanja iz svoje izdavačke delatnosti;
 • konkurisanjem projekata kod državnih organa i fondacija;
 • od privredne delatnosti udruženja koja se obavlja u skladu sa zakonom i statutom;
 • od finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Sredstva Udruženja koriste se izričito za ostvarivanje ciljeva, programa i projekata Udruženja.

Udruženje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa propisima kojima se uređuje način finansijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 14.

Udruženje će obavljati privrednu delatnost:

85.59 – Ostalo obrazovanje

 

Rešavanje sporova i sukoba interesa

Član 15.

Svi  sporovi  između  članova  i/ili  između  članova  i  organa  Udruženja  pokušaće se  rešiti dogovorno, mirnim putem.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi članova u suprotnosti s interesom Udruženja, a posebno kada privatni interes člana utiče, ili može uticati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti u organu Udruženja.

U slučaju nemogućnosti rešenja spora mirnim putem, ili u slučaju sukoba interesa, o sporu i/ili sukobu interesa na prvom stepenu odlučuje Skupština Udruženja.

Strana nezadovoljna odlukom iz stavke 1. ima pravo pokretanja spora pred nadležnim sudom, čija je odluka konačna.

 

Prestanak rada udruženja

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 17.

U slučaju prestanka rada, Skupština će odlukom o prestanku odlučiti kome se prenosi imovina u skladu sa zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 18.

Udruženje ima pečat.

Pečat Udruženja je pravougaonog oblika sa upisanim tekstom uz rub koji glasi: Центар за схема терапију Београд.

Udruženje ima svoj logo i simbol:

Simboli Udruženja su zaštićeni Zakonom.

Zabranjeno je korišćenje logoa i simbola u bilo kojem obliku izvan konteksta rada Udruženja, koje mogu koristiti samo ovlašćeni članovi Udruženja.

Član 19.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja. 

 

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja

 

Milorad Nedeljković